ZAMKNIJ

Proszę wypełnić wymagane pola: Imię nazwisko, Adres e-mail, Treść wiadomości

claim_big
claim_big
Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko Adres email Temat

Kod z obrazka

+48

* - pola wymagane

*od poniedziałku do piątku

Sprzedaż promocyjna trwa od 1.10.2013 do 29.11.2013 r.

Regulamin


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ


„Sięgaj po szczere złoto!”


I. Nazwa Loterii promocyjnej

1.1. Loteria promocyjna urządzana jest pod nazwą „Sięgaj po szczere złoto!” (dalej jako „Loteria”).

II. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

2.1. Loteria jest urządzana przez XConcept Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z  siedzibą w  Warszawie przy ul.  Górczewskiej  124 zarejestrowaną w  Sądzie Rejonowym dla m.  St.  Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:  0000391059;o  numerze REGON:  143146833 oraz numerze NIP:  5272660434 (dalej jako „Organizator”).

III. Nazwa organu wydającego zezwolenie

3.1. Zezwolenie na urządzenie Loterii wydaje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

IV. Zasady prowadzenia Loterii

4.1. W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, zamieszkała na  terenie Polski (dalej jako „Uczestnik”). Zasady prowadzenia Loterii określone są w  niniejszym Regulaminie (dalej jako „Regulamin”). Przed dokonaniem zgłoszenia do  Loterii Uczestnik winien zapoznać  się z  Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę na  wzięcie udziału w  Loterii. Osoba wylosowana zgodnie z  postanowieniami rozdziału VIII Regulaminu zwana jest w  Regulaminie także „Zwycięzcą”.
4.2. Pracownikom Organizatora oraz Jutrzenka Colian  Sp.  z  o.  o. z siedzibą  w Opatówku, ich małżonkom, a  także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie  przysługuje prawo udziału w Loterii.
4.3. W przypadku wylosowania osób wymienionych  w pkt. 4.2., prawo odbioru nagrody – po spełnieniu warunków przewidzianych w  Regulaminie, przysługuje Zwycięzcy rezerwowemu, z  zachowaniem procedury określonej w  Regulaminie.
4.4. W przypadku Zwycięzcy niemającego pełnej zdolności do  czynności prawnych, pod warunkiem, że dokonane przez niego zgłoszenie jest ważne, zgodę na odbiór nagrody i inne oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem wyraża(-ją) jego przedstawiciel(-e) ustawowy(-i).
4.5. Administratorem danych osobowych jest XConcept Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  sp.  k. Uczestnicy Loterii zgłaszając w  niej swój udział wyrażają tym samym zgodę  na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn.  29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie powyższej zgody  jest niezbędne w celu uczestnictwa  w Loterii oraz prawidłowego jej przeprowadzenia, w szczególności w celu wydania nagród wylosowanych w Loterii. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku  z uczestnictwem i dla celów urządzenia Loterii są wykorzystywane wyłącznie  dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Loterii, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy udostępniają swoje dane na  zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Loterii mają prawo wglądu  do nich i ich poprawiania. Uczestnik może również wyrazić zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych w  celach marketingowych, wówczas pkt.  4.5.  zd.  4 i  5 nie stosuje się.
4.6. Loterią objęte są wafelki „Grześki” oznaczone naklejką (dalej: „Naklejka”) zawierającą informacje  o Loterii oraz unikalny kod (dalej:  „Kod”), dostępne w sprzedaży w czasie trwania Loterii (dalej jako „Produkt”). Kod jest umieszczony  na Naklejce i składa  się z 8 znaków pisanych łącznie bez odstępów.
4.7. Warunkiem wzięcia udziału  w Loterii (pkt  4.7.  a.  i  4.7.  b.) oraz prawa odbioru nagrody w  przypadku wylosowania (pkt  4.7.  c.) jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
a. dokonanie na terenie kraju od dnia 1  października 2013  r. do dnia 29  listopada 2013  r. zakupu przynajmniej jednego Produktu (ww. zakup powinien być potwierdzony posiadaniem całego promocyjnego opakowania Produktu wraz  z Naklejką z wysłanym w zgłoszeniu numerem Kodu);
b. dokonanie w terminie od 1 października 2013  r. do 29 listopada 2013  r. prawidłowego zgłoszenia  do Loterii poprzez wejście  na stronę www.grzeski.pl i zgłoszenie  w formularzu zgłoszeniowym (dalej: „Formularz”) wraz  z podaniem imienia  i nazwiska, numeru telefonu komórkowego bądź stacjonarnego należącego  do polskiego operatora, aktywnego adresu e-mail  i Kodu oraz akceptacją Regulaminu, zgodą  na wzięcie działu  w Loterii, a  także wyrażeniem zgód, o  których mowa w pkt 4.5. W polu służącym  do wpisania numeru telefonu jest akceptowany jedynie numer telefonu operatora telefonii komórkowej bądź telefonii stacjonarnej działającego  w Polsce poprzedzony prefiksem +48;
c. podanie Organizatorowi danych osobowych w  postaci adresu zamieszkania  w przypadku wylosowania oraz wyrażenie zgód, o  których mowa w 10.5.
4.8. Kod wpisany  w Formularzu musi być podany  w identycznym formacie, jak na Naklejce.
4.9. W Loterii biorą udział wyłącznie zgłoszenia zarejestrowane  w systemie w terminie od dnia 1  października 2013  r. od godz. 00:00 do 29  listopada 2013  r. do godz.  23:59, zawierające wszystkie niezbędne dane określone w pkt.  4.7.  b. i spełniające warunki Regulaminu. Za  pośrednictwem jednego Formularza można zgłosić do Loterii tylko jeden Kod z  jednego zakupionego opakowania Produktu. Zgłoszenie zawierające więcej niż jeden Kod nie  bierze udziału  w Loterii.
4.10. Numer wpisany  do Formularza musi być zgodny  z założeniami, o  których mowa w pkt.  4.7 b.
4.11. Natychmiast po uzupełnieniu Formularza i wysłaniu zgłoszenia pojawi  się komunikat na  stronie rejestracyjnej o  przyjęciu zgłoszenia udziału w Loterii lub niepoprawnym formacie zgłoszenia.
4.12. Ze Zwycięzcami, korzystając  ze wskazanego przez nich w  Formularzu numeru telefonu, zgodnie  z procedurą określoną poniżej  w pkt.  10.1  -  10.3., kontaktuje  się telefonicznie przedstawiciel Organizatora celem uzyskania od  nich potwierdzenia zgłoszenia  do Loterii oraz oświadczeń wskazanych  w pkt.  4.7.  c. Na adres e-mail wskazany  w Formularzu, Organizator przesyła, najpóźniej następnego dnia roboczego po dacie połączenia telefonicznego, o  którym mowa powyżej, niezbędne  do odbioru nagrody druki i  oświadczenia, o  których mowa  w pkt.  10.4.  i  10.5. Zwycięzca wypełnia drugi i oświadczenia, o  których mowa  w zdaniu poprzednim i doręcza  je Organizatorowi wraz  z zakupionym opakowaniem Produktu z Naklejką i numerem Kodu, który był podstawą dokonania zgłoszenia udziału  w Loterii. Doręczenie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty połączenia telefonicznego, o  którym mowa powyżej. O  zachowaniu terminu doręczenia decyduje data wpływu przesyłki do Organizatora. W razie niezachowania terminu, o  którym mowa  w zdaniu poprzednim lub niedoręczeniu wszystkich wymaganych druków i oświadczeń, Zwycięzca traci prawo  do nagrody.
4.14. Zakup jednego Produktu upoważnia  do jednego zgłoszenia  do Loterii. W przypadku więcej niż jednokrotnego zgłoszenia tego samego zakupionego Produktu, w Loterii bierze udział wyłącznie pierwsze  z nadesłanych zgłoszeń (decyduje data rejestracji zgłoszenia w systemie). Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy po spełnieniu za każdym razem warunków wymienionych w pkt.  4.7. Uczestnik Loterii jest zobowiązany  do zachowania zakupionego opakowania Produktu wraz  z Naklejką zawierającą Kod, który przesłał  w zgłoszeniu do Loterii, w  celu ich weryfikacji przez Organizatora pod rygorem utraty prawa  do odbioru nagrody.
4.15. Wymienione w rozdziale VII Regulaminu nagrody są  przyznawane zgodnie  z zasadami określonymi w  rozdziale VIII Regulaminu w  losowy sposób Uczestnikom spośród zgłoszeń nadesłanych  do Loterii w  określonym etapie.

V. Obszar, na którym urządzana będzie Loteria promocyjna

5.1. Loteria przeprowadzona jest na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

VI. Czas trwania Loterii promocyjnej

6.1. Loteria przeprowadzona jest w  terminie od dnia 1  października  2013  r. do  14 lutego  2014  r. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział  w Loterii w  terminie od  dnia 1  października  2013  r. do 29  listopada  2013  r.

VII. Wartość puli nagród

7.1. Wartość puli nagród  w Loterii wynosi 311  996,00  zł.
7.2. W skład puli nagród wchodzą następujące nagrody:
a. 44 nagrody II stopnia w  postaci sztabki złota o  wadze 20  gram i próbie  999, o  wartości  3.090,00  zł wraz  z nagrodą pieniężną w  wysokości 343,00 zł, przeznaczoną  na refundację podatku od  nagród. Łączna wartość II  stopnia nagrody wynosi 3433,00  zł.
b. 1 nagroda I stopnia w  postaci sztabki złota o  wadze jednego kilograma i próbie  999 o wartości 144 850,00  zł wraz  z nagrodą pieniężną w  wysokości 16  094,00 z ł, przeznaczoną  na refundację podatku  od nagród. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 160  944,00  zł.
7.3. Nagrodami w Loterii są nagrody rzeczowe w  postaci sztabek złota o  próbie 999 i odpowiedniej dla stopnia nagrody gramaturze, wartość nagrody w  złotych podana jest według cen powyższych sztabek publikowanych przez Mennica Polska S.  A. z  siedzibą w  Warszawie na dzień 31  lipca  2013 roku.

VIII. Sposób prowadzenia Loterii promocyjnej, w szczególności miejsce i termin losowania nagród

8.1. Losowanie i przyznawanie nagród w Loterii odbywa się w  siedzibie Organizatora przy ul.  Górczewskiej  124 w  Warszawie. Organizator zastrzega możliwość emitowania bądź reemitowania przebiegu losowania nagród w  środkach masowego przekazu, w  szczególności w  Internecie.
8.2. Wszystkie losowania odbywają  się przy pomocy systemu komputerowego przy wykorzystaniu wyspecjalizowanej aplikacji wybierającej losowo spośród zarejestrowanych zgłoszeń.
8.3. Losowania nagród II stopnia odbywają  się począwszy od 2  października 2013  r. do dnia 2  grudnia 2013  r. w  dni wskazane w  pkt. 8.13 oraz 8.14, natomiast losowanie nagrody I stopnia odbywa  się 2  grudnia 2013  r.
8.4. W losowaniu nagród II stopnia wyłaniany jest codziennie (tj. w dniach od poniedziałku do piątku) 1 Zwycięzca i jeden Zwycięzca rezerwowy. W  sumie w  czasie trwania loterii wyłonionych jest 44 Zwycięzców. Nagrody II stopnia oraz 44 Zwycięzców rezerwowych nagrody II stopnia.
8.6. W losowaniu nagrody I stopnia wyłaniany  jest jeden Zwycięzca. Dodatkowo losowany  jest jeden Zwycięzca rezerwowy.
8.10. Zgłoszone przez Uczestników dane, znajdują  się w  postaci bazy danych w  celu przeprowadzenia losowania przez Organizatora.8.11. Wylosowany Zwycięzca rezerwowy, może otrzymać nagrodę, pod warunkiem,  że wcześniej wylosowany Zwycięzca nie może otrzymać nagrody zgodnie z  postanowieniami Regulaminu lub gdy Organizator nie mógł skontaktować  się z  wcześniej wylosowanym Zwycięzcą, na zasadach określonych w  pkt. 10.2 i 10.3 poniżej i tym samym Zwycięzca ten nie spełnił warunków Regulaminu lub gdy zaistniało jedno ze zdarzeń opisanych w  pkt. 11.2. W takich przypadkach, wylosowany Zwycięzca, z  którym Organizator nie mógł się skontaktować, traci prawo  do nagrody, a za Zwycięzcę zostanie uznany Zwycięzca rezerwowy, który spełnia wszystkie warunki. Weryfikacja zgłoszeń wylosowanych Zwycięzców jak i, w  przypadkach wskazanych w  Regulaminie, Zwycięzców rezerwowych przeprowadzona jest do dnia 03  stycznia 2014  r. za  pomocą zbioru danych nadesłanych zgłoszeń będącego w dyspozycji Organizatora oraz dokumentacji i oświadczeń złożonych przez Zwycięzców – w tym oświadczenia, iż nie podlegają oni wykluczeniu z  Loterii z  przyczyn określonych w pkt  4.2. Regulaminu,. W  wypadkach wątpliwych, ostateczne rozstrzygnięcie należy  do Komisji Loterii, o  której mowa w rozdziale IX Regulaminu.
8.12. Losowanie i przyznawanie nagród odbywa się odrębnie dla każdego z rodzajów nagród.
8.13 Losowanie nagród II stopnia odbywa  się w  dni powszednie od poniedziałku do piątku w  dniach od 2  października 2013  r. do dnia 2  grudnia 2013  r., z  wyjątkiem dnia 1  listopada 2013  r. oraz dnia 11  listopada 2013  r. W  każdy poniedziałek w  czasie trwania Loterii w  losowaniu biorą udział zgłoszenia z  piątku, soboty i niedzieli poprzedzających dany poniedziałek, z  wyjątkiem 4  listopada 2013  r., kiedy to odbywają się dwa losowania tj. losowanie spośród zgłoszeń nadesłanych w  dniu 31  października 2013  r. oraz losowanie spośród zgłoszeń z  dni od 1  listopada 2013  r. do 3  listopada 2013  r. oraz z  wyjątkiem 2  grudnia 2013  r., kiedy to odbywa  się losowanie spośród zgłoszeń nadesłanych wyłącznie w  dniu 29  listopada 2013  r. W  losowaniach w  pozostałe dni powszednie losowani  są Zwycięzcy spośród zgłoszeń nadesłanych w  dniu poprzedzającym losowanie, z  wyjątkiem 12  listopada 2013  r., kiedy to odbywają  się dwa losowania tj. losowanie spośród zgłoszeń z  dni od 8  listopada 2013  r. do 10  listopada 2013  r. oraz losowanie spośród zgłoszeń nadesłanych w  dniu 11  listopada 2013  r.
8.15 Losowanie nagrody I stopnia odbywa  się 2  grudnia 2013  r.
8.16 W losowaniu nagrody I stopnia biorą udział zgłoszenia nadesłane  przez cały okres trwania Loterii od 1  października 2013  r. do 29  listopada 2013  r. do godz.  23:59.
8.17 Dane zgłoszenie może otrzymać tylko jedną nagrodę danego stopnia.
8.18 Po wylosowaniu Zwycięzcy losowany jest Zwycięzca rezerwowy.

IX. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii promocyjnej

9.1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii sprawuje Komisja Loterii, w  której znajduje  się osoba posiadająca świadectwo zawodowe upoważniające do nadzorowania loterii promocyjnych. Komisja Loterii pracuje w składzie:
Przewodniczący Komisji Loterii,
Wiceprzewodniczący Komisji Loterii,
Sekretarz Komisji Loterii - osoba posiadająca świadectwo zawodowe upoważniające do nadzorowania loterii promocyjnych.
9.2. Z przebiegu całego procesu losowań sporządzane  są protokoły.
9.3. Do kompetencji Komisji Loterii należy również rozpatrywanie wpływających od  Uczestników Loterii reklamacji.
9.4. Organizator wydał regulamin działania Komisji Loterii.

X. Sposób i termin ogłaszania wyników

10.1. Wyniki Loterii - tj. lista Zwycięzców zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i  miasto zamieszkania Zwycięzcy oraz rodzaj wygranej Nagrody  –  mogą być publikowane na  bieżąco na  stronie internetowej www.grzeski.pl w  okresie trwania Loterii wraz  z ustalaniem prawa kolejnych Zwycięzców (w  przypadkach określonych w  Regulaminie również Zwycięzców Rezerwowych) do Nagród. Ostateczna lista Zwycięzców, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody jest-publikowana po  zweryfikowaniu wszystkich zgłoszeń jednak nie później niż do dnia 17  stycznia 2014  r. Ponadto wszyscy Zwycięzcy są  powiadomieni przez Organizatora o wyniku Loterii i  wygranej poprzez indywidualny kontakt na  zasadach określonych poniżej oraz w pkt.  4.12.
10.2. Po każdym losowaniu Organizator powiadamia Zwycięzców w  ciągu 2 dni roboczych, dzwoniąc na  numer zapisany w  Formularzu na  stronie www.grzeski.pl. Jeżeli połączenie z  numerem wylosowanego zgłoszenia będzie nieudane, Organizator ponawia próbę jeszcze dwa razy tego samego dnia, w  którym wykonane zostało pierwsze połączenie, w  odstępach przynajmniej godzinnych. Telefony do  Zwycięzców są  wykonywane w  godzinach: 09.00-17.00.
10.3. W przypadku, gdy połączenia, o  których mowa powyżej, będą nieudane, wówczas taki Zwycięzca traci prawo  do nagrody, a  nagroda zostanie przyznana Zwycięzcy rezerwowemu. Przez nieudaną próbę połączenia należy rozumieć: nie odbieranie połączenia, przez co najmniej 7 sygnałów lub włączenie  się poczty głosowej lub brak możliwości połączenia z  użytkownikiem telefonu (w  szczególności brak zasięgu lub wyłączony aparat lub zgłoszenie  się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W wypadkach wątpliwych ostateczne rozstrzygnięcie należy do Komisji Loterii.
10.4 Na adres e-mail podany w  Formularzu, najpóźniej następnego dnia roboczego po dacie połączenia telefonicznego, o  którym mowa w pkt.  10.2. wysłana jest wiadomość e-mail zawierająca informację o  wygranej, sposobie odbioru nagrody oraz stosowne oświadczenia, w  tym dotyczące danych osobowych Zwycięzcy, zgody na  przetwarzanie jego danych osobowych, zgód, o  których mowa w pkt.  10.5 poniżej, o  ile dotyczą danego Zwycięzcy, oświadczenia, iż Zwycięzca nie  podlega wykluczeniu z  Loterii z  przyczyn określonych w  pkt 4.2. Regulaminu, a  w  przypadku osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych również zgody, o  której mowa w  pkt. 4.4. Zwycięzca lub jego przedstawiciel ustawowy po złożeniu stosownych oświadczeń jest obowiązany doręczyć je wraz z  zakupionym opakowaniem Produktu wraz z  Naklejką z  numerem Kodu, który był podstawą dokonania zgłoszenia udziału w  Loterii, na  wskazany w  wiadomości e-mail adres najpóźniej w  ciągu 3 dni roboczych od daty połączenia telefonicznego, o  którym mowa w  pkt. 10.2 powyżej, pod rygorem utraty prawa  do nagrody. O  zachowaniu powyższego terminu decyduje data stempla pocztowego. Zachowanie powyższego terminu nie zwalnia z  obowiązku dochowania terminu, o  którym mowa w  pkt. 10.6. zdanie drugie.
10.5. Wszyscy Zwycięzcy zobowiązani są do wyrażenia zgody na  ujawnienie dla celów marketingowo-reklamowych Organizatora związanych z  Loterią ich głosu za pomocą środków masowego przekazu, w  tym radia i  mediów elektronicznych. Ponadto Zwycięzca Nagrody I stopnia wyraża pisemną zgodę na ujawnienie dla celów marketingowo – reklamowych Organizatora również jego danych osobowych oraz wizerunku. Zwycięzcy, który wyraził zgodę na  przetwarzanie i  korzystanie przez Organizatora z  jego danych osobowych, wizerunku lub głosu, w  celach marketingowo-reklamowych, nie  przysługuje z  tego tytułu żadne wynagrodzenie. W  razie braku wyrażenia zgód, o  których mowa w  zdaniach poprzednich, Zwycięzca traci prawo do  otrzymania nagrody.
10.6. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora przesyłki, o  której mowa w  pkt. 10.4. w ciągu 14 dni kalendarzowych od  daty połączenia telefonicznego, o  którym mowa w  pkt. 10.2, Zwycięzca traci prawo  do nagrody. zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki, o  której mowa w pkt. 10.4., do  Organizatora. W interesie Zwycięzcy jest zatem dokonanie powyższej przesyłki listem poleconym i  priorytetowym. Dopuszcza się wysyłkę pocztą kurierską.

XI. Miejsce i termin wydawania wygranych

11.1. Organizator deklaruje, iż nagrody w  Loterii są przekazywane Zwycięzcom najpóźniej w  terminie do dnia 17 stycznia 2014  r., który jest ostatecznym terminem wydania nagród w  Loterii. Nagrody w Loterii wysłane są na adres wskazany przez Zwycięzcę podczas połączenia telefonicznego, o  którym mowa w pkt. 4.12., z wyjątkiem Nagrody I stopnia, która musi być odebrana przez Zwycięzcę osobiście w  Warszawie, po wcześniejszym zawiadomieniu Zwycięzcy o  terminie odbioru nagrody I stopnia. Zwycięzca Nagrody I stopnia zobowiązany jest do stawiennictwa w  wyznaczonym przez Organizatora miejscu i  czasie pod rygorem utraty prawa do  nagrody. Zwycięzcy są obowiązani pokwitować pisemnie odbiór nagrody.
11.2 Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzców okaże się, że  któryś z  nich nie był uprawniony do  udziału w losowaniu, nie ma prawa do  odbioru nagrody, nie  może z jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie  odbiera informacji o  wygranej nagrodzie, nie  spełnia warunków Regulaminu, to  traci on prawo do  wylosowanej nagrody, a  nagroda zostaje przyznana Zwycięzcy rezerwowemu. W  przypadku wylosowania osoby, o  której mowa w  pkt. 4.2. Regulaminu, nagroda przyznana jest Zwycięzcy rezerwowemu na  podstawie pkt.  4.3. Regulaminu. Organizator ma  prawo żądać złożenia przez Zwycięzcę stosownych dokumentów i  oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Loterii,o  których mowa w  pkt. 10.4. Nagrody w  Loterii są  wydawane wyłącznie osobom, których dane przekazane zostały Organizatorowi zgodnie z  treścią pkt. 10.4.
11.3. Jeżeli po weryfikacji danych Zwycięzców rezerwowych okaże  się, że  któryś z  nich nie  był uprawniony do  udziału w  losowaniu, nie  ma prawa do  odbioru nagrody, nie  może z  jakiegokolwiek innego powodu nagrody odebrać, nie  odbiera informacji o  wygranej nagrodzie, nie  spełnia warunków Regulaminu, to traci on prawo do  wylosowanej nagrody, a  nagroda pozostaje do  dyspozycji Organizatora.
11.4. Jeżeli któryś ze  Zwycięzców (Zwycięzców rezerwowych) nie  przyjmuje przesłanej nagrody, to  traci on  prawo do  wylosowanej nagrody, a  nagroda pozostaje do  dyspozycji Organizatora. Powyższe stosuje  się odpowiednio do  Zwycięzcy Nagrody I stopnia, który nie  stawia się w  miejscu i  czasie, o  którym mowa w  pkt. 11.1.
11.5. Zwycięzca nie  może domagać  się zamiany wygranej na  inną ani żądać wypłaty jej równowartości w  gotówce.
11.6. Nagrody  są wydawane zgodnie z  obowiązującymi przepisami podatkowymi tj. ustawą z  dnia 26 lipca 1991 roku o  podatku dochodowym  od osób fizycznych.
11.7. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o  uzyskanej wygranej z  zachowaniem procedury i  terminów wynikających z  treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009  r. o  grach hazardowych.

XII. Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

12.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Loterii wraz z  uzasadnieniem, mogą być wysyłane przez Uczestników wyłącznie w  formie pisemnej, listem poleconym za  pisemnym potwierdzeniem odbioru, do dnia 24 stycznia 2014  r. (decyduje data stempla pocztowego). Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i  dokładny adres Uczestnika oraz numer tel. komórkowego albo stacjonarnego, użytego do  zgłoszenia uczestnictwa w  Loterii, datę i  miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i  powód reklamacji, treść żądania oraz dopisek na kopercie: „Sięgaj po szczere złoto!” i  podpis reklamującego.
12.2. Złożone reklamacje są  rozpatrywane przez Komisję nie później niż w  terminie 7 dni od  daty otrzymania reklamacji.
12.3. Zainteresowani są powiadamiani o  sposobie rozpatrzenia reklamacji w  formie pisemnej listem poleconym za  pisemnym potwierdzeniem odbioru w  ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

XIII. Termin przedawnienia roszczeń.

13.1. Roszczenia związane z  udziałem w Loterii przedawniają się z  upływem 6 miesięcy od  dnia wymagalności.
13.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na  okres od  dnia wniesienia reklamacji do  dnia udzielenia odpowiedzi
na  reklamacje.13.3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego ewentualne spory i  roszczenia związane z  Loterią rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
13.4. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i  promocyjne dotyczące Loterii mają charakter wyłącznie informacyjny. W  kwestiach nieobjętych Regulaminem mają w  szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z  dnia 19.11.2009  r. o  grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.) oraz ustawy z  dnia 29.08.1997  r. o  ochronie danych osobowych (t.j.  Dz.U. z  2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
13.5. Pełny tekst Regulaminu udostępniony jest do  publicznej wiadomości na  stronie internetowej www.grzeski.pl Tekst Regulaminu jest również dostępny w  siedzibie Organizatora.

XIV. Postanowienia końcowe

14.1. Organizator nie  jest stroną w  sporach pomiędzy właścicielami i  użytkownikami telefonów, z  których zgłoszono udział w  Loterii. Za  Zwycięzcę uważa  się osobę, która odbierze telefon (z  którego dokonano zgłoszenia) w  trakcie informowania Zwycięzców, o którym mowa w  pkt. 10.2.
14.2. Nagrody Loterii, które nie  zostały rozdysponowane wśród Zwycięzców ani Zwycięzców rezerwowych z  przyczyn niezależnych od  Organizatora, pozostaną do  jego dyspozycji.


Imię, nazwisko, miasto

Data

 • Anna S. z Jutrosina

  1.10.2013

 • Anna Ć. z Dydni

  2.10.2013

 • Anna R. z Żagania

  3.10.2013

 • Sonia R. z Poznania

  4-6.10.2013

 • Krzysztof N. z Płocka

  7.10.2013

 • Anna J. z Chobienic

  8.10.2013

 • Robert G. z Lublina

  9.10.2013

 • Kacper S. z Krotoszyna

  10.10.2013

1g

133.33 zł